Pierogi Ruskie

£8

(potato/onion/white cheese)
Serving Sizes:
10 pcs – £15.50
5 pcs – £8